Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 | BEGRIPSOMSCHRIJVING
 1. Bouldering Paradise BV met ondernemingsnummer BE 0778 745 395 wordt in de voorwaarden omschreven als Klimzaal Blok.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen die van de omschreven infrastructuur gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Alle aanwezige bezoekers worden altijd geregistreerd in ons ledenbestand.

ARTIKEL 2 | VEILIGHEID
 1. Actieve bezoekers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de huisregels,veiligheidsregels en algemene voorwaarden van Klimzaal Blok welke in te kijken zijn aan de balie of beschikbaar via onze website alvorens te starten met het sporten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of hoe deze na te leven verplicht de bezoeker zich ertoe om deze te bespreken met het management.
 2. Actieve bezoekers gebruiken de door Klimzaal Blok voorziene infrastructuur enkel en alleen zij er zelf van overtuigd zijn dat hun respectievelijke lichamelijke toestand en conditie dit toelaat. Klimzaal Blok doet hierover geen bepalingen.
 3. Actieve bezoekers dragen zorg voor de door Klimzaal Blok aangeboden infrastructuur en staan in voor hun eigen veiligheid en die van andere (actieve) bezoekers.
 4. De actieve bezoeker houdt rekening met de (boulder)regels.

ARTIKEL 3 | TOEGANG
 1. Iedere actieve bezoeker meldt zich ten allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren.
 2. Kinderen onder de 6 jaar hebben enkel toegang tot de verbruiksruimte en in geen geval tot de bouldermuur of -mat en trainings- of yogaruimte. Uitzonderingen kunnen hierop kunnen besproken worden met het personeel.
 3. Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker. Tijdens de door Klimzaal Blok of 1 van de erkende partners georganiseerde lessen fungeert de begeleider als verantwoordelijke. Doch dienen 1 van de ouders kennis te nemen van de huis-en veiligheidsregels en algemene voorwaarden.
 4. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 5. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 6. Klimzaal Blok kan onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande mededeling openingstijden aanpassen.

ARTIKEL 4 | VERWIJDERING EN UITSLUITING
 1. Het aanwezige personeel van Klimzaal Blok kan zelfstandig oordelen dat bezoekers onze regels niet naleven en éénmalig vragen om de zaak te verlaten zonder teruggave van inkomgelden.
 2. Bij herhaling kan de zaakvoerder van Klimzaal Blok het volledige recht van toegang tot de zaak uitroepen zonder teruggave van inkom- of abonnementsgelden.

ARTIKEL 5 | AANSPRAKELIJKHEID
 1. Klimzaal Blok kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Dit geldt ook voor enige aansprakelijkheid voor schade van of toegebracht door bezoekers die mogelijk het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen (boulder)materialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Klimzaal Blok.
 3. Het personeel van Klimzaal Blok is niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Klimzaal Blok hierover geen aansprakelijkheid aanvaardt. De bezoeker zal echter wel rekening houden met instructies die het personeel van Klimzaal Blok hierover biedt.
 4. Klimzaal Blok kan aansprakelijk gesteld worden in geval van schade aan bezoekers indien deze voortkomt uit een gebrek aan de infrastructuur aangeboden door Klimzaal Blok bij correct gebruik ervan.
 5. Klimzaal Blok levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies. Klimzaal Blok is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van het personeel en/of partners dan wel geheel of gedeeltelijk aan het personeel en/of partner is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 6. Indien Klimzaal Blok aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Klimzaal Blok is gedekt.

ARTIKEL 6 | TOEPASSELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Klimzaal Blok kan ten allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden onmiddellijk na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

ARTIKEL 7 | FACTURATIE

    1. De factuur dient te worden voldaan binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen zullen van rechts wege en zonder aanmaning een intrest van 10 % opleveren met een minimum van 100 € ten titel van conventionele schadever goeding, die eveneens onmiddellijk opeisbaar zal zijn van rechtswege en zonder aanmaning. Elke 30 dagen periode na vervaldag zal er wederom een intrest van 10% worden aangerekend met een minimum van 100 € ten titel van conventionele schadever goeding, die eveneens onmiddellijk opeisbaar zal zijn van rechtswege en zonder aanmaning. Parten zien uitdrukkelijk af van de toepassing van art. 1231 van het Burgerlijk Wetboek.

    2. Alle klachten moeten geplaatst worden binnen 8 dagen na de verrichting.

    3. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

    4. Naast de vergoeding voor de verrichte prestaties komen alle bijkomende kosten ten laste van de klant, als daar zijn: verplaatsings- en verblijfkosten, gereedschapskosten enz....Publicatie 21/09/2022